تیم ما

سینا حسنعلی‌زاده

سمت: شریک سرمایه‌گذاری

سینا حسنعلی‌زاده

شریک سرمایه‌گذاری

سیداحمد شریفی

سمت: عضو تیم سرمایه‌گذاری

سیداحمد شریفی

عضو تیم سرمایه‌گذاری

حمیدرضا حسینی

سمت: عضو تیم سرمایه‌گذاری

حمیدرضا حسینی

عضو تیم سرمایه‌گذاری

سید محمد حسین سادات رسول

سمت: عضو تیم سرمایه‌گذاری

سید محمد حسین سادات رسول

عضو تیم سرمایه‌گذاری

محمد حسین صائمی

سمت: عضو تیم سرمایه‌گذاری

محمد حسین صائمی

عضو تیم سرمایه‌گذاری

عرفان گودرزی

سمت: عضو تیم سرمایه‌گذاری

عرفان گودرزی

عضو تیم سرمایه‌گذاری

سوگل رحیمی

سمت: مدیر عملیات

سوگل رحیمی

مدیر عملیات

آذین قارونی

سمت: عضو تیم حقوقی

آذین قارونی

عضو تیم حقوقی

خاطره علیزاد

سمت: عضو تیم حقوقی

خاطره علیزاد

عضو تیم حقوقی

نجیبه خوشرو

سمت: مدیر تحقیق و توسعه

نجیبه خوشرو

مدیر تحقیق و توسعه

رضا خسروی

سمت: مدیر تامین مالی جمعی

رضا خسروی

مدیر تامین مالی جمعی

فرزانه نیک منش

سمت: مسئول دفتر

فرزانه نیک منش

مسئول دفتر

علی سلوک

سمت: مشاور سرمایه‌گذاری

علی سلوک

مشاور سرمایه‌گذاری