تیم ما

سینا حسنعلی‌زاده

سمت: شریک سرمایه‌گذاری

سینا حسنعلی‌زاده

شریک سرمایه‌گذاری

سیداحمد شریفی

سمت: عضو تیم سرمایه‌گذاری

سیداحمد شریفی

عضو تیم سرمایه‌گذاری

حمیدرضا حسینی

سمت: عضو تیم سرمایه‌گذاری

حمیدرضا حسینی

عضو تیم سرمایه‌گذاری

سوگل رحیمی

سمت: سرپرست عملیات

سوگل رحیمی

سرپرست عملیات

آذین قارونی

سمت: سرپرست حقوقی

آذین قارونی

سرپرست حقوقی

نجیبه خوشرو

سمت: مدیر تحقیق و توسعه

نجیبه خوشرو

مدیر تحقیق و توسعه

فرزانه نیک‌منش

سمت: مسئول دفتر

فرزانه نیک‌منش

مسئول دفتر

علی سلوک

سمت: مشاور سرمایه‌گذاری

علی سلوک

مشاور سرمایه‌گذاری